Vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong việc phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

Thứ năm - 28/07/2022 21:27 318 0
Trong những năm qua việc triển khai thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về ban hành hướng dẫn khung để cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cơ bản đã được tổ chức thực hiện có hiệu quả; nhân dân được tham gia bàn bạc, đóng góp ý kiến, giám sát, quyết định những nội dung liên quan đến quyền và lợi ích của mình; quyền làm chủ của nhân dân ngày càng được phát huy, tình hình kinh tế, chính trị ổn định, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở địa phương.
Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát trên địa bàn huyện Phú Riềng.  Nguồn Báo Bình Phước
Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát trên địa bàn huyện Phú Riềng. Nguồn Báo Bình Phước
Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả triển khai thực hiện
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Quyết định số 99-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về ban hành hướng dẫn khung để cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chủ động triển khai các nội dung để cán bộ, công chức và người lao động biết, góp ý và giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện, giữ vững lập trường tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên; đồng thời, phát huy vai trò của cán bộ, công chức, người lao động trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII.

Trên cơ sở Quyết định số 99-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về ban hành hướng dẫn khung để cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 239/KH-MTTQ-BTT ngày 10/3/2017 về việc Triển khai Chương trình hành động của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Đồng thời, phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ phải được tiến hành sâu rộng, thường xuyên, kiên trì, thiết thực, hiệu quả. Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải gương mẫu, nghiêm túc thực hiện, cầu thị lắng nghe ý kiến, chịu sự giám sát của nhân dân. 

Hàng năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thường xuyên tổ chức lồng ghép tuyên truyền những nội dung cơ bản của Nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng như tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của UBMTTQVN tỉnh, các tổ chức thành viên của Mặt trận tỉnh; phối hợp tuyên truyền trên báo Bình Phước, Đài PTTH tỉnh; Đài truyền thanh các huyện, thị;.. lãnh đạo, chỉ đạo việc công khai, minh bạch thông tin, phân công trách nhiệm, quy định rõ nội dung, hình thức, phạm vi, thời gian, địa điểm công khai để nhân dân dễ biết, dễ hiểu và dễ giám sát. Chống lợi dụng dân chủ để gây mất đoàn kết nội bộ, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng, Nhà nước.

Tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt trong hệ thống chính trị, cán bộ, công chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân nắm rõ mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, xác định trách nhiệm và tự giác thực hiện. Vận động hướng dẫn các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ về quyền và trách nhiệm tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; nhận diện đúng 27 biểu hiện và tích cực tham gia đấu tranh ngăn chăn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên. Bên cạnh đó, tăng cường hoạt động giám sát, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo; trong thời gian qua hệ thống Mặt trận các cấp đã phối hợp với các tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Kết quả, hệ thống Mặt trận các cấp đã phối hợp tuyên truyền được 18.378 cuộc với 799.492 lượt người tham dự; tuyên truyền trên hệ thống loa, đài truyền thanh được 44.291 giờ; Riêng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh từ năm 2019 đến nay đã đăng tải 1.868 tin bài trên trang Website (http://mattranbinhphuoc.org.vn), thu hút hơn 114.000 lượt người truy cập, tìm kiếm thông tin và hơn 3.967 tin, bài trên “Trang cộng đồng” (Fanpage Facebook). Ngoài ra, hàng năm Chi bộ cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chỉ đạo cán bộ, đảng viên trong chi bộ xây dựng kế hoạch hành động cá nhân; đồng thời tổ chức kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng; về 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Công tác nắm bắt tình hình nhân dân, tổng hợp kiến nghị, phản ánh của đoàn viên, hội viên, cử tri và nhân dân

Việc đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan dân cử trong hoạt động tiếp xúc cử tri; công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, những phản ánh, kiến nghị của cử tri liên quan đến sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên được cấp ủy và chính quyền quan tâm, tạo điều kiện, cụ thể: Trong những năm qua, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, MTTQVN các cấp đã phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp bằng hình thức tổ chức hội nghị trực tiếp và trực tuyến trước, sau các kỳ họp, Quốc hội khoá XIV, khóa XV trên địa bàn 11 huyện, thị xã thành phố với tổng số 6.639 cử tri tham dự, phát biểu 544 ý kiến, kiến nghị; tổ chức cho đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện tiếp xúc với cử tri tại 111 xã, phường, thị trấn và tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND xã trên địa bàn 851 thôn, ấp, khu phố theo quy định. Sau các đợt tiếp xúc cử tri, Ban Thường trực UBMTTQVN các cấp đều tổ chức rà soát, phân loại, tổng hợp chuyển đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết, trả lời và thông tin đến cử tri theo quy định. Đồng thời, tổ chức theo dõi, giám sát việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri theo đúng quy định. Đồng thời, để đổi mới nội dung, hình thức tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh đã phối hợp ban hành Quy chế phối hợp 4 bên (Đoàn ĐBQH-TT.HĐND-UBND-BTT.UBMTTQVN tỉnh) và phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn cấp huyện, cấp xã xây dựng, ban hành Quy chế 03 bên (TT.HĐND-UBND-BTT.UBMTTQ cùng cấp) nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng quy định. 
 
Phó chủ tịch – Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu và đồng chí Lê Thị Xuân Trang UVBTV Tỉnh ủy – Trưởng Ban Dân vận – Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh trao quà cho người nghèo tỉnh Bình Phước
 Trên cơ sở chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về việc định kỳ hàng quý tổ chức tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của nhân dân liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, công tác điều hành, quản lý của UBND tỉnh, từ đầu năm đến nay, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh đã tổng hợp các kiến nghị, phản ánh của cử tri và nhân dân được 06 đợt, đã tổng hợp phản ánh 41 vấn đề và kiến nghị 25 nội dung liên quan đến ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân đã phản ánh, kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết hoặc đã giải quyết nhưng người dân chưa đồng tình còn thắc mắc kiến nghị hoặc các nội dung mới liên quan đến các vấn đề kinh tế - xã hội, thực thi pháp luật việc thực hiện các chế độ, chính sách báo cáo đến Tỉnh ủy, UBND tỉnh để lãnh đạo, chỉ đạo các ngành chức năng tham mưu xử lý, giải quyết, tuy nhiên, qua theo dõi, đến nay, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh chưa nhận thông tin, ý kiến phản hồi từ các ngành chức năng, để thông tin trả lời đến cử tri và nhân dân.

Công tác giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc liên quan đến phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

Công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp nỗ lực thực hiện với nhiều cách làm có hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị. Các kế hoạch giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đều bám sát Nghị quyết, chương trình, kế hoạch của cấp ủy, chính quyền về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, chính quyền tại địa phương, những vấn đề xã hội mà nhân dân quan tâm, bức xúc. Từ năm 2019 đến tháng 6 năm 2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã chủ trì tổ chức giám sát 20 nội dung, với 298 đợt giám sát chuyên đề và đột xuất liên quan đến ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân đã phản ánh, kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết hoặc đã giải quyết nhưng người dân chưa đồng tình còn thắc mắc kiến nghị hoặc các nội dung mới liên quan đến các vấn đề kinh tế - xã hội, thực thi pháp luật việc thực hiện các chế độ, chính sách, trong đó tập trung vào các lĩnh vực mà người dân quan tâm hoặc còn nhiều bức xúc, các lĩnh vực giám sát đều xuất phát và tập trung vào việc giải quyết những vấn đề mà người dân đang quan tâm và bức xúc, như: Về quản lý quy hoạch và sử dụng đất đai; công tác cải cách hành chính; vấn đề bảo đảm an toàn thực phẩm; công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh của người dân; việc tu dưỡng và rèn luyện của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là tổ chức các đoàn giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh covid -19, giám sát công tác tổ chức bầu cử, qua giám sát đã phát hiện những vấn đề còn hạn chế, kiến nghị chính quyền các cấp điều chỉnh và có giải pháp khắc phục, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, hạn chế vi phạm pháp luật.

Tại các phường, xã, thị trấn, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng được duy trì và thường xuyên được củng cố cả về tổ chức, năng lực hoạt động. Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đã kiến nghị với chính quyền xử lý nhiều vi phạm, góp phần hạn chế những tiêu cực ở cơ sở trên các lĩnh vực như đất đai, giao thông, thu chi ngân sách, chế độ, chính sách đối với các đối tượng được hưởng ưu đãi của Nhà nước, Kết quả: Ban Thanh tra nhân dân đã tổ chức giám sát được 1.377 vụ việc, kiến nghị xử lý đối với 1.103 vụ việc, trong đó chính quyền các ngành chức năng đã xử lý, giải quyết 969 vụ việc, đang xử lý giải quyết 134 vụ việc. Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tổ chức giám sát được được 1.360 cuộc với 1.049 công trình, kiến nghị, xử lý: 1.013 vụ việc; các ngành chức năng đã xử lý 953 vụ việc, đang tiếp tục giám sát đối với 126 công trình, dự án.

Để tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” trong nội bộ trong thời gian tới Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã đề ra một số nhiệm vụ, cụ thể:

Một là, tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức Đảng, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; Quyết định số 99-QĐ/TW gắn với thực hiện theo Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; tăng cường kiểm tra, giám sát chức trách, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy; chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đã đề ra.

Hai là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cấp ủy, cơ quan, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu nội dung của Quyết định số 99-QĐ/TW. Chủ động đấu tranh, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên và những biểu hiện  “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Ba là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời phát hiện, khắc phục những sơ hở, chưa hợp lý, chưa sát với chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến đấu tranh chống suy thoái, “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Bốn là, tiếp tục thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành thực hiện nhiệm vụ; xây dựng tổ chức đảng, chính quyền ngày càng hoàn thiện hơn.

Năm là, tăng cường đôn đốc việc thực hiện đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên, công chức hàng năm kịp thời; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 

Nguồn tin: Anh Khoa

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập19
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm17
  • Hôm nay2,203
  • Tháng hiện tại69,108
  • Tổng lượt truy cập1,552,350
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây