UB. MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước: Thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ về chính sách xã hội theo Nghị Quyết Trung ương V khóa XI, giai đoạn 2012 - 2020

Chủ nhật - 08/05/2022 06:56 397 0
Xác định rõ chính sách xã hội chăm lo tốt cho người dân là nhiệm vụ chiến lược, là trách nhiệm thường xuyên phải thực hiện; đặt con người vào trung tâm chính sách; phát triển kinh tế phải gắn liền với phát triển, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội; phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp, đoàn kết, “tương thân, thương ái” của dân tộc.
UBVMTTQ Việt Nam tỉnh, tiếp nhận tiền hỗ trợ của Doanh nghiệp ủng hộ quỹ phòng, chống dịch bệnh Covid -19 của tỉnh.
UBVMTTQ Việt Nam tỉnh, tiếp nhận tiền hỗ trợ của Doanh nghiệp ủng hộ quỹ phòng, chống dịch bệnh Covid -19 của tỉnh.
Ngay sau khi có Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020 (viết tắt là Nghị quyết số 15-NQ/TW); trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã xây dựng kế hoạch thực hiện, trong đó gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị để tập hợp, phát huy nội lực của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh trong việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do UB.MTTQ tỉnh chủ trì phát động. Trong đó, những  nội dung triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách xã hội, Cụ thể:
Công tác chăm lo chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh đạt được những kết quả quan trọng sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW. Theo đó, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể các cấp trong thực hiện các chính sách xã hội có sự chuyển biến tích cực. Chính sách ưu đãi người có công được thực hiện hiệu quả, sâu rộng, đời sống người có công với cách mạng được nâng lên. Trong quá trình thực hiện, các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đại hội đảng các nhiệm kỳ đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, tiêu biểu như trong nhiệm kỳ 2015 - 2020; các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh đã đạt và vượt theo kế hoạch, tiêu biểu như: Lĩnh vực giáo dục và đào tạo tiếp tục đạt nhiều kết quả tốt. Quy mô giáo dục mở rộng, hệ thống trường lớp phát triển rộng khắp, mô hình và tổ chức bộ máy trường học được sắp xếp lại hợp lý, hiệu quả; đảm bảo đủ giáo viên, trường, lớp học, giảm biên chế gián tiếp; đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý được quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá chất lượng học sinh. Chất lượng giáo dục các cấp học được nâng lên; giáo dục vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có chuyển biến tích cực. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng công tác phổ cập giáo dục. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi luôn đạt kết quả cao trong các cuộc thi ở khu vực và quốc tế. Có 145/435 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 33,3%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra
Các tổ chức đoàn thể tham gia chính sách xã hội chăm lo tốt cho người dân trên địa bàn Tỉnh
Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân thường xuyên được quan tâm. Hạ tầng và trang thiết bị y tế được củng cố, đầu tư, đã nâng cấp Bệnh viện đa khoa tỉnh từ 300 lên 600 giường. Số giường bệnh trên vạn dân đến cuối năm 2020 đạt 29 giường (chỉ tiêu Nghị quyết đề ra là 30,5 giường); số bác sỹ trên vạn dân là 8,5 bác sỹ, đạt chỉ tiêu Nghị quyết. Cùng với việc chú trọng nâng cao đạo đức đội ngũ y, bác sỹ, chất lượng khám và điều trị bệnh cho nhân dân từng bước được nâng cao, công tác y tế dự phòng luôn chủ động trong việc phòng chống dịch bệnh, kiểm tra an toàn thực phẩm, đặc biệt tỉnh đã chủ động, tích cực triển khai các giải pháp đồng bộ để hạn chế lây lan Covid-19. 
Khoa học và công nghệ đã bám sát mục tiêu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội với những chuyển biến tích cực. Việc đầu tư nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ mới, tiên tiến vào quản lý, sản xuất, nhất là ứng dụng trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp ngày càng hiệu quả. Hầu hết các đề tài sau nghiệm thu được đưa vào ứng dụng. Bên cạnh đó các sáng kiến chế tạo công cụ, máy móc và kinh nghiệm sản xuất từ thực tiễn sản xuất được khuyến khích nhân rộng. 
Công tác giảm nghèo được triển khai đồng bộ, có sự đổi mới, sáng tạo trong phương pháp lãnh đạo, điều hành chính sách giảm nghèo ngày càng thiết thực, hiệu quả. Nhất là đối với chương trình xóa 1.000 hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số, được phát động, thực hiện từ năm 2019. Năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo còn 2,55%, giảm 3,6% so với đầu nhiệm kỳ, đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Đã thành lập Quỹ an sinh xã hội với diện tích cao su đưa vào khai thác từ năm 2019 là hơn 3.200 ha. 
Chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội được triển khai hiệu quả. Giai đoạn 2016 - 2020 giải quyết hơn 4.874 hồ sơ đối tượng chính sách, người có công với cách mạng; hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 1.034 căn nhà cho các hộ gia đình khó khăn về nhà ở với tổng số tiền hơn 60 tỷ đồng. 
Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động bước đầu đáp ứng nhu cầu lao động cho các ngành, lĩnh vực sản xuất. Chính sách hỗ trợ vốn, giải quyết việc làm cho lao động phát huy hiệu quả tích cực, giá trị ngày công lao động và quyền lợi người lao động được bảo vệ, khống chế tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị dưới mức 3%, đạt chỉ tiêu Nghị quyết…
Từ những kết quả đạt được, để triển khai, thực hiện tốt nghị quyết số 15-NQ/TW, trong thời gian tới, cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau: 
 Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 15-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, Kết luận số 92-KL/TW ngày 05/11/2020 của Bộ Chính trị; nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và cán bộ, đảng viên về trách nhiệm thực hiện chính sách xã hội; xác định rõ chính sách xã hội chăm lo tốt cho người dân là nhiệm vụ chiến lược, là trách nhiệm thường xuyên phải thực hiện; đặt con người vào trung tâm chính sách, phát triển kinh tế phải gắn liền với phát triển, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội; phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp, đoàn kết, tương thân, thương ái” của dân tộc. 
Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục cụ thể hóa các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về chính sách xã hội, gắn với việc hoạch định các chủ trương, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Bố trí kinh phí tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách về xã hội. Chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực trong việc giải quyết, thực hiện chính sách xã hội đối với người dân, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ về chính sách xã hội trong thời gian tới như: Chính sách ưu đãi người có công; chính sách giảm nghèo, bảo trợ xã hội; lao động - việc làm; bảo hiểm xã hội; giáo dục, y tế; nhà ở tối thiểu; nước sạch; thông tin. 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội và địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về vai trò của chính sách xã hội; vận động và thực hiện có hiệu quả chính sách ưu đãi người có công, chính sách bảo đảm an sinh xã hội về việc làm, thu nhập và giảm nghèo, bảo hiểm xã hội, trợ giúp xã hội những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các chương trình, kế hoạch bảo đảm các dịch vụ xã hội cơ bản về giáo dục - y tế - nhà ở tối thiểu và nước sạch. Tích cực tham gia ý kiến, phản biện xã hội đối với chính sách xã hội…

Nguồn tin: Minh Hùng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập16
  • Hôm nay2,214
  • Tháng hiện tại69,119
  • Tổng lượt truy cập1,552,361
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây