Bình Phước: 5 nội dung thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh năm 2024

Thứ hai - 01/04/2024 23:22 245 0
Thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở ngày 10/11/2022 và thực hiện Nghị quyết số 31/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Phước, ngày 25 tháng 3 năm 2024 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 105/KH-UBND về triển khai thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh năm 2024, với 5 nội dung cơ bản như sau:
UBND tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (Ảnh: Báo Bình Phước online)
UBND tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (Ảnh: Báo Bình Phước online)

Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong thực hiện dân chủ ở cơ sở; đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt thực hiện dân chủ cơ sở

 
Cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện dân chủ ở cơ sở; thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, khóa XIII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” đến toàn bộ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 

Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về dân chủ cơ sở, trọng tâm là: Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở ngày 10/11/2022; Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thực hiện dân chủ cơ sở; Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 06/8/2023 của Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư; Nghị quyết số 31/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
 

Hai là, kiện toàn, nâng cao hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở

 
Phân công lãnh đạo, chuyên viên phụ trách, tham mưu công tác dân vận và dân chủ tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Rà soát, kiện toàn và đẩy mạnh hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở tại cơ quan, đơn vị, địa phương; các sở, ngành có thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở cấp tỉnh phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra địa bàn, đơn vị được phân công. 

Tăng cường hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng tại UBND các xã, phường, thị trấn để giám sát đối với các hoạt động của đơn vị trong việc thực hiện pháp luật về dân chủ.

Tạo điều kiện cho người được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện dân chủ ở cơ sở được nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ; phát huy năng lực sáng tạo, nêu cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ và thái độ phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Ba là, tổ chức thực hiện có hiệu quả dân chủ ở 03 loại hình cơ sở

Đối với các xã, phường, thị trấn: Chính quyền các xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch thực hiện dân chủ ở cơ sở, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Triển khai thực hiện lồng ghép các nội dung công khai với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác công khai, minh bạch và thực hiện tốt các nội dung đã được công khai theo quy định, như: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; công tác đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư liên quan đến dự án, công trình trên địa bàn; quy hoạch, đề án xây dựng nông thôn mới và các khoản đóng góp của Nhân dân; các khoản huy động vốn xây dựng các công trình nông thôn. Thực hiện tốt việc lấy ý kiến tham gia của Nhân dân vào các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trước khi quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định như: Đề án chia tách, sáp nhập thôn, tổ dân phố; mức đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi công cộng của xã, thôn, tổ dân phố; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trưởng thôn; các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Tăng cường công tác cải cách hành chính tại cơ sở, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, dịch vụ công trực tuyến tại các xã, phường, thị trấn. Việc thực hiện dân chủ ở cơ sở phải gắn với công tác cải cách hành chính, với việc triển khai Bộ tiêu chí và thang điểm xã, phường, thị trấn đạt chuẩn “Chính quyền thân thiện”.

Thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tiếp công dân theo quy định; tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, nhất là những vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài, dư luận quan tâm; giải quyết kịp thời những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của người dân. Tăng cường giám sát các hoạt động của chính quyền như: giám sát chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội; việc quản lý và sử dụng các loại quỹ; các chủ trương, kế hoạch vay vốn để phát triển sản xuất; trách nhiệm giải quyết công việc của chính quyền và cán bộ, công chức, viên chức; việc thực hiện chế độ chính sách, nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo trật tự an toàn ở địa phương.

Đối với cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập: Tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến và đẩy mạnh việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Chương III Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 và Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo quy định; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và của cán bộ, công chức, viên chức; đảm bảo công khai, minh bạch những nội dung cán bộ, công chức, viên chức được biết, những việc công chức, viên chức tham gia ý kiến, người đứng đầu cơ quan, đơn vị quyết định; tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát của công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị; đảm bảo dân chủ trong quan hệ và giải quyết công việc với công dân, cơ quan, đơn vị tổ chức có liên quan.

Thực hiện dân chủ, công khai trong: quy hoạch, đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi xã hội, nâng lương, thi đua - khen thưởng, tuyển dụng, tinh giản biên chế; công khai, minh bạch tài sản, thu nhập, chi tiêu tài chính, quản lý, sử dụng kinh phí, ngân sách, tài sản công, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và hoạt động của đơn vị nhất là các lĩnh vực có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và các tổ chức đoàn thể, phát huy vai trò đại diện cho quyền lợi của cán bộ công chức, viên chức và người lao động, tạo không khí dân chủ, cởi mở, đoàn kết trong nội bộ, đẩy mạnh các phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tổ chức triển khai có hiệu quả Quyết định số 2142/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước năm 2024 trên địa bàn tỉnh; đánh giá kết quả thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với đánh giá mức độ đo lường sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp và chỉ số cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời, thực hiện tốt công tác phối hợp liên ngành trong giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo; Thường xuyên kiểm tra, rà soát, nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện các quyết định, kết luận giải quyết đã có hiệu lực pháp luật. Nâng cao vai trò của Công đoàn, Đoàn Thanh niên trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, làm tốt vai trò người đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động; giữ vững đoàn kết nội bộ, phát huy quyền làm chủ, khuyến khích và tạo điều kiện cho người lao động nâng cao hiểu biết về quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm trước pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị.

Đối với doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc UBND tỉnh: Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung về thực hiện dân chủ theo quy định tại Chương III Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 và Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Chú trọng tổ chức đối thoại tại nơi làm việc, hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các hình thức thực hiện dân chủ khác; quan tâm sửa đổi, bổ sung, xây dựng và thực hiện các quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị; thực hiện đảm bảo các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công nhân viên chức, người lao động trong các doanh nghiệp, nơi làm việc.
 

Bốn là, chính quyền các cấp phối hợp, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng chính quyền vững mạnh

 
Theo thẩm quyền, phạm vi, chức năng, nhiệm vụ được giao các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp chủ động phối hợp, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội tham gia giám sát, phản biện xã hội, tổ chức giải quyết kịp thời các kiến nghị của cử tri và Nhân dân. Phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc triển khai các chương trình, dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Cụ thể: Phối hợp chặt chẽ và cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung giám sát theo chương trình, kế hoạch hằng năm của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức thực hiện kiến nghị và trả lời kiến nghị sau giám sát đầy đủ, kịp thời theo quy định; Công bố công khai các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án lớn về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, các chế độ, chính sách có phạm vi tác động sâu rộng trong xã hội thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương để lấy ý kiến Nhân dân; đồng thời, gửi đến Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội lấy ý kiến phản biện theo quy định; Tiếp thu, giải quyết kịp thời những kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội chuyển đến. Nghiên cứu, đánh giá đầy đủ ý kiến đóng góp, phản biện của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân trước khi ban hành các chương trình, dự án, đề án, chế độ, chính sách theo quy định.

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện dân chủ ở cơ sở

Tăng cường thanh tra công vụ; kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, của cán bộ, công chức, viên chức về dân chủ và thực hành dân chủ; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm, gây nhũng nhiễu, phiền hà, xâm phạm quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, phục vụ Nhân dân và chấp hành quy định của pháp luật, góp phần nâng cao niềm tin của Nhân dân và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tiến hành kiểm tra theo kế hoạch hoặc kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở, quy tắc ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường rà soát, kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ quan, đơn vị, địa phương; xem xét, đánh giá kết quả thực hiện dân chủ ở cơ sở phải gắn với đánh giá mức độ đo lường sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp và chỉ số cải cách hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, UBND cấp huyện, cấp xã để làm căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của lãnh đạo cơ quan, cán bộ, công chức quản lý.

Việc triển khai thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh nhằm tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản của Trung ương, của tỉnh về xây dựng và thực hiện dân chủ ở cơ sở nhằm tăng cường nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân về dân chủ và thực hành dân chủ; Củng cố, tăng cường vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng; cụ thể hóa mối quan hệ “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

Nguồn tin: Lê Toàn (TH)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập6
  • Hôm nay1,686
  • Tháng hiện tại40,237
  • Tổng lượt truy cập1,444,460
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây