Sở văn hóa, thể thao và du lịch: 7 nội dung thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2024

Thứ năm - 11/04/2024 02:20 82 0
Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong các cơ quan hành chính nhà nước. Tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của công tác dân vận gắn với triển khai, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các nghị quyết, đề án, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giao. Căn cứ Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 11/3/2024 của UBND tỉnh về việc triển khai, thực hiện công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2024, Sở văn hóa, thể thao và du lịch đề ra 7 nội dung chính để thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2024, cụ thể:

Một là, tiếp tục quán triệt, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận gắn với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận trong đó tập trung vào các văn bản như: Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp; Chương trình phối hợp số 06-CTr/BDVTU-BCSĐ ngày 14/01/2022 giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Cán sự đảng UBND tỉnh về công tác dân vận giai đoạn 2022 - 2026; Chỉ thị số 33/CTTTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản có liên quan.

Quan tâm công tác tuyên truyền, vận động người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào tôn giáo thực hiện các chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tiếp tục cụ thể hóa, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về công tác dân vận theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 về công tác dân vận, các chương trình, kế hoạch, đề án của tỉnh gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước đảm bảo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, tình hình thực tế của mỗi cơ quan theo hướng cụ thể hóa cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ” và đẩy mạnh phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Tập trung chỉ đạo, điều hành hoạt động trên các lĩnh vực phụ trách, phát huy vai trò của người đứng đầu, thực hiện tốt quy chế làm việc, công khai, minh bạch các hoạt động quản lý nhà nước, các chế độ, chính sách, công tác cán bộ. Triển khai các quy định mới về Luật thực hiện dân chủ. Cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước bằng những quy chế, quy định, quy trình dân chủ phù hợp với tình hình thực tiễn. Mở rộng và phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân.

Hai là, tập trung thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các tầng lớp nhân dân.

Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao quần chúng, nâng cao hơn nữa mức hưởng thụ văn hóa cho Nhân dân ở các địa phương trong toàn tỉnh. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; cuộc vận động “xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”; tập trung triển khai các chương trình mục tiêu phát triển văn hóa, thể thao và du lịch; thực hiện tốt cơ chế phối hợp về lồng ghép nguồn lực để triển khai kịp thời, đầy đủ các dự án, chính sách hỗ trợ của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Ba là, công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền gắn với thực hiện dân chủ ở cơ sở

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 (ban hành kèm theo Quyết định số 2685/QĐ-UBND ngày 18/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh) và Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2024 trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 2142/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh). Trong đó, chú trọng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. 

Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo Kế hoạch số 302/KH-UBND ngày 18/10/2022 về kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025 và Kế hoạch số 316/KH-UBND ngày 25/10/2022 về rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính Nhà nước giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp. 

Công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho Nhân dân tiếp cận, giám sát hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và cán bộ, công chức, viên chức; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

Tiếp tục tuyên truyền, triển khai về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Nghị định của Chính phủ và các văn bản có liên quan. Rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, ban hành mới các văn bản, quy chế, quy định cho phù hợp với quy định của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. 

Bốn là, nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, ý thức phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhất là bộ phận thường xuyên tiếp xúc với Nhân dân

Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của cán bộ, công chức, viên chức về công tác dân vận chính quyền, về vị trí, vai trò, trách nhiệm của cơ quan và mỗi công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện công tác dân vận, bảo đảm công tác dân vận luôn gần gũi với Nhân dân.

Tích cực phát huy vai trò của mỗi cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, công chức, viên chức là một kênh tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành, hưởng ứng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đấu tranh, ngăn chặn các luận điệu chống phá Đảng, Nhà nước và các hành vi vi phạm pháp luật. Phát huy tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở, quy tắc ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Kiểm tra công vụ, xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm, gây nhũng nhiễu, phiền hà, xâm phạm quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, phục vụ Nhân dân và chấp hành quy định của pháp luật.

Năm là, công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo
Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và thực hiện nghiêm Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.

Thực hiện nghiêm các quy định về tiếp công dân; thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tiếp công dân định kỳ và phát huy vai trò của người đứng đầu các cấp chính quyền trong đối thoại với Nhân dân, lắng nghe và giải quyết kịp thời những kiến nghị, bức xúc, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Thực hiện nghiêm việc niêm yết, công khai lịch tiếp công dân, bố trí địa điểm, phân công công chức tiếp công dân và triển khai công tác tiếp công dân thường xuyên, định kỳ, đột xuất đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Triển khai đồng bộ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp công dân, xử lý kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo; chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc thuộc thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh. Thực hiện tốt công tác phối hợp liên ngành trong giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo. Thường xuyên kiểm tra, rà soát nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện các quyết định, kết luận giải quyết đã có hiệu lực pháp luật.

Sáu là, phối hợp, tạo điều kiện để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng chính quyền vững mạnh
Chủ động phối hợp, tạo điều kiện để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội tham gia giám sát, phản biện xã hội, tổ chức giải quyết kịp thời các kiến nghị của cử tri và Nhân dân. Cụ thể:

Phối hợp chặt chẽ và cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung giám sát theo chương trình, kế hoạch hằng năm của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức thực hiện kiến nghị và trả lời kiến nghị sau giám sát đầy đủ, kịp thời theo quy định. 

Công bố công khai các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án lớn về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, các chế độ, chính sách có phạm vi tác động sâu rộng trong xã hội thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị để lấy ý kiến Nhân dân; đồng thời, gửi đến Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội lấy ý kiến phản biện theo quy định. 

Tiếp thu, giải quyết kịp thời những kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội chuyển đến. Nghiên cứu, đánh giá đầy đủ ý kiến đóng góp, phản biện của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân trước khi ban hành các chương trình, dự án, đề án, chế độ, chính sách theo quy định.

Bảy là, đẩy mạnh triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” với những mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trong công tác dân vận.

Tích cực triển khai các phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Triển khai và đăng ký mô hình, điển hình “Dân vận khéo” theo khoản 1, khoản 2, Mục II, Hướng dẫn số 01-HD/BDVTU ngày 03/11/2022 của Ban Dân vận Tỉnh ủy hướng dẫn một số nội dung công tác dân vận chính quyền.

Nguồn tin: Lê Toàn (TH)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập15
  • Hôm nay3,397
  • Tháng hiện tại79,681
  • Tổng lượt truy cập1,381,744
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây