Bình Phước: cấp ủy các cấp trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận gắn với tập trung sơ kết, tổng kết, đánh giá các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương về công tác dân vận trong năm 2023.

Thứ năm - 19/01/2023 10:20 426 0
Năm 2022, cấp ủy các cấp trong tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận của hệ thống chính trị tiếp tục cụ thể hóa các văn bản của Trung ương, phát huy hiệu quả trong tuyên truyền, vận động, triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quan tâm chỉ đạo tăng cường công tác dân vận các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp; ban hành các văn bản lãnh đạo Đại hội đại biểu các đoàn thể các cấp trong tỉnh theo nhiệm kỳ; chỉ đạo mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia hưởng ứng các hoạt động an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, chăm lo cho các đối tượng thuộc diện chính sách, đồng bào dân tộc sinh sống tại các vùng khó khăn; phát huy công tác tham gia góp ý xây dựng dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác giám sát và phản biện xã hội được triển khai sâu rộng.
Lãnh đạo các đơn vị ký kết thi đua công tác dân vận năm 2023 (Ảnh: Báo Bình Phước online)
Lãnh đạo các đơn vị ký kết thi đua công tác dân vận năm 2023 (Ảnh: Báo Bình Phước online)
Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 25/6/2022 về đẩy mạnh cải cách TTHC trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch phát động cao điểm chiến dịch 92 ngày đêm “Nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến; đẩy mạnh chuyển đổi số để phát triển Chính quyền số từ ngày 01/6/2022 đến ngày 31/8/2022”, kết quả số lượng hồ sơ trực tuyến là 11.471 hồ sơ, chiếm tỷ lệ là 96,2% số hồ sơ tiếp nhận của các TTHC đã công bố trực tuyến mức độ 3,4 (chiếm 81,7% trên tổng số hồ sơ tiếp nhận trong kỳ). Hoạt động ứng dụng, dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp luôn được bảo đảm; cổng dịch vụ công của tỉnh đã tích hợp 1.774 dịch vụ công, trong đó có 1.640 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 (chiếm 92,4%). Dịch vụ chứng thực điện tử đã triển khai tại tất cả cấp huyện, cấp xã. Công tác giảm nghèo được triển khai đồng bộ, có sự đổi mới, sáng tạo trong phương pháp lãnh đạo, điều hành chính sách giảm nghèo ngày càng thiết thực, hiệu quả. Chương trình giảm nghèo bền vững nhận được sự quan tâm, ủng hộ ngày càng nhiều nguồn lực xã hội, qua đó các chính sách hỗ trợ, giúp hộ nghèo thoát nghèo phát huy hiệu quả; thực hiện giảm nghèo năm 2022 đạt 2.000 hộ (tương ứng giảm 0,7% tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới) trong đó có giảm 1.000 hộ nghèo đồng bào DTTS (tương ứng 2% trên tổng số hộ DTTS), đạt 100% kế hoạch.

Hệ thống Ban Dân vận cấp ủy các cấp trong tỉnh đã phối hợp với MTTQ Việt Nam tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả các hoạt động góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và các hoạt động giám sát, phản biện xã hội với nhiều hình thức góp ý đa dạng, phong phú, phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh và các địa phương, đơn vị. Phối hợp tổ chức thực hiện tốt công tác dân vận tham gia xây dựng nông thôn mới; phối hợp vận động nhân dân trong việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án kinh tế - xã hội trọng điểm của tỉnh; triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động và các phong trào từ thiện, nhân đạo, chăm lo đời sống cho đoàn viên, hội viên và nhân dân giúp nhau phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, ổn định đời sống. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được tiếp tục quan tâm triển khai, góp phần khơi dậy tiềm năng, sức mạnh của nhân dân tham gia thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Các chính sách phát triển kinh tế - xã hội trong vùng đồng bào DTTS tiếp tục được triển khai thực hiện; chế độ cho già làng tiêu biểu, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được triển khai thực hiện kịp thời. Vai trò già làng, người có uy tín tiếp tục được củng cố và phát huy với tinh thần trách nhiệm cao trong công tác vận động, tuyên truyền vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tỉnh đã triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030. Các đơn vị lực lượng vũ trang trong tỉnh tiếp tục phối hợp  đẩy mạnh quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Tập trung là Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; triển khai thực hiện chương trình phối hợp công tác dân vận giữa các đơn vị; chủ động, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững.

Năm 2023, trong nhiệm vụ giải pháp tại Báo cáo số 263-BC/TU ngày 20/12/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã yêu cầu cấp ủy các cấp trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận gắn với tập trung sơ kết, tổng kết, đánh giá các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương về công tác dân vận, cụ thể tập trung sơ kết 05 năm thực hiện Hướng dẫn số 02-HD/TU ngày 22/3/2018 của Tỉnh ủy về phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự sư suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 05/01/2013 của Ban Bí thư về chủ trương, giải pháp, giải quyết vấn đề hoạt động phục hồi “giáo hội phật giáo Việt Nam thống nhất”; Tổng kết 10 năm thực hiện kết luận số 55-KL/TW ngày 18/01/2013 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của BCHTW khóa X “về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 10/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khmer trong tình hình mới; Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 12/3/2003 của BCH Trung ương Đảng về công tác dân tộc; Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW ngày 10/01/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 12/3/2003 của BCH Trung ương về công tác tôn giáo trong tình hình mới; Giám sát việc triển khai, thực hiện các Kết luận của Tỉnh ủy ngày 25/6/2022 về Chương trình hành động số 17-TTr/TU có liên quan đến công tác dân vận; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 13/6/2013 của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Tổng kết 15 năm về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của BCHTW Khóa X về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”; Sơ kết 05 năm thực hiện Quyết định 1217-QĐ/TU ngày 28/11/2018 của Tỉnh ủy về “Đề án nâng cao năng lực hoạt động và khả năng tập hợp quần chúng của MTTQ và các đoàn thể ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới”; Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 217, 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền…

Nguồn tin: Lê Toàn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập10
  • Hôm nay2,235
  • Tháng hiện tại69,140
  • Tổng lượt truy cập1,552,382
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây