Bình Phước: tiếp tục làm tốt công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Chủ nhật - 02/06/2024 23:36 50 0
Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, các ngành, các cấp trong tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo, phối hợp thực hiện tốt công tác dân vận nói chung và công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh nói riêng. Qua đó, tình hình đời sống, sản xuất, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào DTTS tỉnh cơ bản ổn định, đồng bào chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các địa phương đã phát huy tốt công tác tuyên truyền về các lĩnh vực công tác dân tộc, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách, Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế xã hội (KTXH) vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh; đồng bào DTTS đã yên tâm lao động sản xuất, đời sống vật chất, tinh thần từng bước được cải thiện và không ngừng được nâng cao.
UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Trần Tuyết Minh phát biểu chỉ đạo đại hội các DTTS huyện Lộc Ninh Ảnh: Báo Bình Phước Online)
UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Trần Tuyết Minh phát biểu chỉ đạo đại hội các DTTS huyện Lộc Ninh Ảnh: Báo Bình Phước Online)
Ngay từ đầu năm 2024, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 07/02/2024 ban hành kế hoạch công tác dân tộc năm 2024 trên địa bàn tỉnh; tổ chức tổng kết, đánh giá 05 năm thực hiện Chương trình giảm 1.000 hộ nghèo DTTS giai đoạn 2019- 2023; ban hành Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 04/3/2024 về tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Phước lần thứ IV năm 2024. Ban Dân tộc tỉnh đã ban hành Quyết định số 06/QĐ-BDT ngày 02/2/2024 về việc triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024; tiếp tục tham mưu, phối hợp triển khai việc thực hiện Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng DTTS và miền núi; triển khai nhiệm vụ các chương trình, chính sách dân tộc khác trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, trình UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực công tác dân tộc thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh; trình UBND tỉnh ban hành quyết định rà soát, bổ sung danh sách già làng tiêu biểu trên đụa bàn tỉnh giai đoạn 2023- 2027; Hướng dẫn phê duyệt danh sách người có uy tín giai đoạn 2023- 2027 theo quy định. Để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào DTTS, những năm qua, tỉnh đặc biệt chú trọng đến công tác chăm lo, ổn định và tạo điều kiện cho người dân vùng DTTS phát triển. Các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh tỉnh đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt, thực thi hiệu quả các chính sách, chương trình mục tiêu quốc gia sâu sát với tình hình thực tế. Người dân vùng đồng bào DTTS cũng đã tích cực hưởng ứng, tham gia. Nhờ đó, chất lượng cuộc sống của người dân có nhiều chuyển biến tích cực. Mặt khác, công tác giáo dục, đào tạo đối với đồng bào dân tộc luôn được quan tâm, đầu tư, vận động các em đến trường đúng độ tuổi, cơ sở vật chất, trường học đảm bảo duy trì các hoạt động dạy và học, các chính sách hỗ trợ học sinh nghèo, chính sách cử tuyển được thực hiện đầy đủ, hiệu quả. Các giá trị văn hóa truyền thống, bản sắc văn hóa các DTTS luôn được bảo tồn, giữ gìn cốt cách văn hóa bền vững của các dân tộc; hạ tầng, thiết chế phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa của đồng bào dân tộc được hoàn thiện; công tác đầu tư hạ tầng y tế, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho đồng bào vùng DTTS luôn được chú trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người được khám, chữa bệnh. Công tác vận động bà con DTTS tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước như: cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Ngày vì người nghèo” đã được các cấp, các ngành trên địa bàn các địa phương của tỉnh chú trọng, quan tâm thực hiện.
1
Biểu diễn cồng chiêng là loại hình văn hóa phi vật thể được gìn giữ. (Trong ảnh: Múa cồng chiêng
trong lễ hội mừng lúa mới của đồng bào S’tiêng Bù Đăng - Ảnh: Báo Bình Phước Online).
Tỉnh tiếp tục chỉ đạo, phối hợp thực hiện tốt các chương trình, đề án, dự án, chính sách dân tộc, cụ thể: Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng DTTS&MN: Kết quả giải ngân đến ngày 15/5/2024: 362.486,36 triệu đồng, đạt tỷ lệ 66,4%. Nguồn vốn vay chính sách xã hội đã giải ngân cho vay 18.700 triệu đồng, đạt tỷ lệ 100%. Năm 2022: Lũy kế giải ngân đến ngày 15/5/2024: 179.655,33 triệu đồng, đạt 77,72% kế hoạch; năm 2023: Lũy kế giải ngân đến ngày 15/5/2024: 182.830,8 triệu đồng, đạt 56,9% kế hoạch vốn phân bổ; nguồn vốn vay chính sách xã hội đã giải ngân cho vay 5.800 triệu đồng, đạt tỷ lệ 100%. Nguồn vốn năm 2024 là 296.423 triệu đồng, đã phân bổ 207.432 triệu đồng để triển khai thực hiện.

Việc thực hiện chính sách đối với người có uy tín tiếp tục được tỉnh triển khai thực hiện đảm bảo đúng theo quy định: triển khai thực hiện quyết định số 28/QĐ-TTg ngày 23/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 134/QĐ-UBND ngày 17/01/2024 về việc Danh mục thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực Dân tộc được tiếp nhận tại UBND cấp huyện, UBND cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Dân tộc trên địa bàn tỉnh Bình Phước; Quyết định số 208/QĐ-UBND ngày 01/02/2024 về việc Công bố Quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực công tác Dân tộc được tiếp nhận và trả kết quả tại UBND cấp huyện, UBND cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Dân tộc trên địa bàn tỉnh Bình Phước; Quyết định số 294/QĐ-UBND ngày 23/02/2024 về việc điều chỉnh danh sách già làng tiêu biểu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023- 2027; Công văn số 1561/UBND-KGVX ngày 02/5/2024 về việc triển khai thực hiện Công văn số 2460/UBDT-DTTS ngày 29/12/2023 và Công văn số 128/UBDT-DTTS ngày 24/01/2024 của Ủy ban Dân tộc.
2
Những con đường đất đỏ trước đây hiện đã được thảm nhựa rộng rãi, tạo thuận lợi cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số xã Bù Gia Mập đi lại, giao thương phát triển kinh tế (Ảnh: Báo Bình Phước online)
Về thực hiện Chương trình, chính sách đặc thù địa phương: Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình giảm 1.000 hộ nghèo DTTS; xây dựng kế hoạch và tổ chức 04 đoàn thăm, tặng quà cho 93 già làng tiêu biểu nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp thìn năm 2024 với tổng kinh phí thực hiện hơn 46 triệu đồng; tổ chức thăm hỏi, chúc mừng, động viên 338 người có uy tín nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tổng kinh phí thực hiện là 169 triệu đồng. Thực hiện các chính sách cung cấp thông tin, thăm hỏi động viên; hỗ trợ xăng xe, bảo hiểm y tế cho người có uy tín, già làng theo quy định.

Việc thực hiện các chương trình, chính sách hỗ trợ vùng đồng bào DTTS được triển khai hiệu quả, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Đời sống vật chất lẫn tinh thần đồng bào DTTS của tỉnh được cải thiện rõ rệt; bản sắc văn hóa truyền thống được giữ gìn, phát huy; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; hệ thống chính trị cơ sở được củng cố, kiện toàn; đồng bào các dân tộc luôn tin tưởng và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trên cơ sở đó, cấp ủy, chính quyền, các cấp, các ngành trong tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả các giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo trong công tác dân vận nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn các yêu cầu của mục tiêu phát triển.

Nguồn tin: Lê Toàn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập21
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm16
  • Hôm nay1,838
  • Tháng hiện tại40,515
  • Tổng lượt truy cập1,444,738
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây