Bình Phước: Xây dựng đạo đức liêm chính “chìa khóa” trong phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực

Thứ ba - 04/06/2024 23:12 24 0
Liêm chính là trong sạch, không tham lam, không tham ô, luôn tôn trọng, giữ gìn tài sản của công của nhân dân; ngay thẳng, đứng đắn, việc phải dù nhỏ cũng làm, việc trái dù nhỏ cũng tránh.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Trời có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông. Đất có bốn phương: Đông, Tây, Nam, Bắc. Người có bốn đức: Cần, Kiệm, Liêm, Chính. Thiếu một mùa, thì không thành trời. Thiếu một phương, thì không thành đất. Thiếu một đức, thì không thành người”. Như vậy, đạo đức được xem là cội rễ làm người, và với cán bộ, đảng viên cái cội rễ đạo đức ấy phải “cắm” rất sâu vào các đức tính “cần”, “kiệm”, “liêm”, “chính” để răn mình và làm gương cho người.

https://media.baobinhphuoc.com.vn/upload/news/6_2022/tn_1655338118059_08251524062022.jpeg
Cuốn sách “Quyết tâm ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/BCĐ ngày 15/4/2024 của Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục liêm chính”, Tỉnh ủy Bình Phước đã tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả công tác giáo dục liêm chính (từ 01/01/2016 đến 31/12/2023). Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (viết tắt PCTNTC) nói chung và công tác giáo dục liêm chính đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện đạt được nhiều kết quả tích cực; nhất là từ khi Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh được thành lập và đi vào hoạt động, công tác đấu tranh PCTNTC trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến rõ nét, đóng góp tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân với Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền các cấp. Công tác phổ biến, quán triệt các chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác giáo dục liêm chính, PCTNTC nhất là việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh quan tâm tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc bằng nhiều hình thức phù hợp với tình hình hiện nay. Trong kỳ, Tỉnh ủy đã tổ chức được 07 Hội nghị với 37.815 lượt người tham dự. Nổi bật như: Hội nghị học tập, quán triệt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được tổ chức hằng năm với nhiều chuyên đề cụ thể. Hội nghị nghiên cứu, học tập về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Các cấp ủy, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã tổ chức 3.125 cuộc lồng ghép tuyên truyền liên quan đến công tác giáo dục liêm chính, PCTNTC, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với 152.506 lượt người tham dự với nhiều hình thức phong phú như tổ chức Hội nghị, các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, thông tin thời sự, ngày pháp luật, lồng ghép trong các cuộc họp chi bộ, cơ quan, công đoàn, trên các nền tảng mạng xã hội (zalo, facebook, fanpage....), báo, đài...; cấp phát 20.996 bộ tài liệu. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về tầm quan trọng của công tác giáo dục liêm chính, từ đó tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, trung thành chủ nghĩa Mac -LêNin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tích cực nêu gương trong thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về PCTNTC.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiến hành 26 cuộc kiểm tra, giám sát, rà soát đối với 108 tổ chức đảng, 35 đảng viên có liên quan đến PCTNTC, công tác giáo dục liêm chính Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh đã tiến hành 03 cuộc kiểm tra, giám sát đối với 12 cấp ủy, tổ chức đảng và 03 đảng viên là người đứng đầu các đơn vị. Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét thi hành kỷ luật 01 tổ chức đảng, 05 đảng viên có nội dung vi phạm có liên quan đến tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời, qua kiểm điểm kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, hằng năm Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đều xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, đề ra nhiệm vụ, giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Các huyện, thị, thành ủy tiến hành 132 cuộc kiểm tra đối với 373 tổ chức đảng, 79 đảng viên, 31cuộc giám sát đối với 106 tổ chức đảng, 48 đảng viên, thi hành kỷ luật 43 đảng viên, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy tiến hành 14 cuộc kiểm tra, 03 cuộc giám sát; thi hành kỷ luật 03 tổ chức đảng, 16 đảng viên nội dung vi phạm có liên quan đến tham nhũng, tiêu cực. Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong tổ chức, triển khai thực hiện các văn bản quy định về giáo dục liêm chính đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động về tầm quan trọng của công tác giáo dục liêm chính, ra sức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, trung thành chủ nghĩa Mác -Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tích cực nêu gương trong thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia PCTNTC, lãng phí; thực sự liêm chính, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện cácchuẩn mực đạo đức cách mạng; tận tuỵ phục vụ nhân dân; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong sạch có năng lực, phẩm chất, uy tín ngang tầm nhiệm vụ.

Việc xây dựng các nội dung về liêm chính để giáo dục cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và tình hình thực tiễn của địa phương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng nghiêm túc triển khai, xây dựng các nội dung về liêm chính để tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện có hiệu quả trong toàn đảng bộ. Các đơn vị, cơ quan rà soát, bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, từng cơ quan, đơn vị. Nội dung thể hiện ngắn gọn dễ nhớ, dễ thực hiện và được niêm yết công khai tại trụ sở làm việc.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HồChí Minh tiếp tục đi vào chiều sâu, gắn với thực hiện nhiệm vụchính trị và công tác xây dựng Đảng. Cấp ủy các cấp đã ban hành Kế hoạch để thực hiện chuyên đề toàn khóa, từng năm. Tổ chức triển khai học tập chuyên đề hằng năm có mời các chuyên gia, tổ chức truyền hình trực tiếp, trực tuyến từ đầu cầu Trung ương, đầu cầu tỉnh đến cơ sở. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập chuyên đề đạt trên 97%. Nhiều địa phương đã lựa chọn một số vấn đề trọng tâm, nổi cộm, bức xúc để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết cũng như xác định nội dung đột phá trong học tập và làm theo Bác tại cơ quan, đơn vị. Việc tổ chức sinh hoạt chi bộ định kỳ, cam kết nêu gương của cán bộ, đảng viên ở các chi bộ từng bước đi vào nề nếp.Ngày  càng nhiều điển hình tiên tiến, nhất là việc đổi mới tác phong công tác, gần dân, sát dân, vì dân, “nói đi đôi với làm”, “nói ít, làm nhiều”, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, làm việc khoa học... Toàn tỉnh có hàng trăm mô hình, câu lạc bộ làm theo lời Bác. Mỗi cán bộ, đảng viên hàng năm đều xây dựng bản cam kết nêu gươngvà tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu theo mẫu thống nhất trong toàn Đảng bộ tỉnh. Cấp ủy chi, đảng bộ theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ thực hiện bản cam kết. Bản cam kết được xem là tiêu chí đánh giá cán bộ, đảng viên trong năm. Việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng được cấp ủy chỉ đạo thực hiện thường xuyên, xem đây là một hình thức sinh hoạt chính trị, là biện pháp tuyên truyền, vận động thiết thực, góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đưa tiếng nói của Đảng đến với cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Việc thực hiện đồng loạt nhiều hình thức giáo dục, tuyêntruyền của cấp uỷ, cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh đã góp phần đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn cuộc sống; xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đối với nhóm cán bộ đảng viên, lãnh đạo chủ chốt các cấp, cán bộ, công chức, viên chức nói chung: Tập trung tuyên truyền những nội dung trọng tâm PCTNTC; trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong đấu tranh PCTNTC; đặc biệt vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong thực hiện công tác PCTNTC; xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và phát triển tỉnh trong tình hình mới; có tư duy chiến lược, năng lực lãnh đạo, quản lý, kỹ năng công tác cho đội ngũ cán bộđương nhiệm, cán bộnguồn,chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp. Đối với nhóm chuyên trách về công tácPCTNTC: Tập trungtuyên truyền nghiệp vụ cụ thể về việc phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực, các quy định về kiểm soát quyền lực và PCTNTC trong các lĩnh vực công tác cán bộ, hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán... Đối với nhóm nhóm học sinh, sinh viên, học viên: Tuyên truyền thông qua lồng ghép nội dung PCTN vào chương trình chính khóa theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng... Đối với nhóm Nhân dân và đảng viên tại địa phương: Tuyên truyền cơ bản về các hành vi tham nhũng, tiêu cực; quyền và nghĩa vụ công dân trong phản ánh, kiến nghị, tố cáo hành vi tham nhũng, tiêu cực.... Công tác giáo dục liêm chính đã góp phần nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác PCTNTC trong thời gian qua; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân ngày càng nhận thức rõ hơn vai trò, trách nhiệm trong đấu tranh PCTNTC; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã từng bước nắm được những quy định pháp luật về PCTNTC, nhất là thông qua kết quả xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực thời gian qua vừa nghiêm trị, vừa thấu tình, đạtlý, góp phần răn đe, chấn chỉnh “từ sớm, từ xa” suy nghĩ tiêu cực, tham nhũng.

Trong những năm qua, công tác PCTNTC, giáo dục liêm chính được các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai thực hiện nghiêm túc gắn với việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) “Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, chú trọng phát huy vai trò “nêu gương”, “tự giác”, “đi đầu” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đây biện pháp, giải pháp hết sức quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng con người mới trong giai đoạn hiện nay.

Nguồn tin: BBT (Ảnh: Nguồn Internet)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập20
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm19
  • Hôm nay1,838
  • Tháng hiện tại40,493
  • Tổng lượt truy cập1,444,716
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây