VAI TRÒ CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP TRONG THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN

Chủ nhật - 02/06/2024 23:38 53 0
Trong 6 tháng đầu năm 2024, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ( MTTQVN) các cấp trong tỉnh luôn quan tâm linh hoạt, sáng tạo thực hiện hiệu quả công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền đạt nhiều hiệu quả thiết thực như công tác tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật; tuyên truyền, phổ biến pháp luật; giám sát và phản biện xã hội; thực hiện dân chủ ở cơ sở; tiếp xúc cử tri; tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo qua đó phát huy tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, tạo động lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Lê Thị Xuân Trang triển khai, phổ biến Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (Nguồn ảnh: Báo Bình Phước)
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Lê Thị Xuân Trang triển khai, phổ biến Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (Nguồn ảnh: Báo Bình Phước)
Công tác tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật
MTTQVN các cấp chủ động tham gia góp ý xây dựng và hoàn thiện Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, văn bản pháp luật của Nhà nước và các văn bản QPPL của địa phương có liên quan tới hoạt động của MTTQVN, các tổ chức thành viên, quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của Nhân dân với 398 dự thảo văn bản  Tham gia các Hội đồng thẩm định văn bản Quy phạm pháp luật, thẩm định đối với 03 dự thảo văn bản Quyết định của UBND tỉnh. Tham gia thực hiện hiệu quả việc sơ kết, tổng kết việc triển khai thi hành các văn bản pháp luật trên địa bàn tỉnh được 07 đợt; qua đó, đề xuất, kiến nghị các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh, góp phần xây dựng và hoàn thiện các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước để khi ban hành, triển khai thực hiện được đồng bộ, khả thi, hiệu quả và sự đồng thuận của Nhân dân.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thực hiện hòa giải ở cơ sở
 MTTQVN các cấp quan tâm, triển khai tuyên truyền sâu rộng trong hội viên, đoàn viên, cán bộ, công chức và các tầng lớp Nhân dân về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước như tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; Hiến pháp năm 2013; Luật bảo về môi trường năm 2020; Luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi năm 2020; Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020; Luật phòng, chống ma túy năm 2021; Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật tài nguyên nước (sủa đổi); Luật phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); Luật đất đai (sửa đổi) kết quả: tuyên truyền, phổ biến được 355 cuộc với 12.568 lượt người tham dự; tuyên truyền trên loa truyền thanh được 16.799 giờ; cắt dán 2.566 băng rôn, pa nô, áp phích, khẩu hiệu… qua đó, góp phần hoàn thiện công tác xây dựng chính sách pháp luật ngày càng chặt chẽ, thiết thực, hiệu quả. Phối hợp duy trì chuyên mục “Đại đoàn kết toàn dân tộc” trên Đài Phát thanh - Truyền hình - Báo Bình Phước phát sóng, đưa tin mỗi tháng 01 kỳ, thời lượng 15 phút vào tối thứ ba của tuần thứ nhất trong tháng để thông tin, tuyên truyền đến cán bộ, công chức đảng viên và nhân dân ở cơ sở được kịp thời, hiệu quả. Tiếp tục duy trì hoạt động hiệu quả của các mô hình "Điểm sáng chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư”  và 128 khu dân cư điểm “Tự quản về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới” ở 15 xã biên giới, với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả góp phần, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân, tham gia bảo vệ đường biên cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự trên vùng biên giới.

Phối hợp triển khai thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở
 Trên cơ sở phối hợp thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn, định hướng của UBND tỉnh về thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2024, MTTQVN các cấp đã chủ động phối hợp với chính quyền, các ngành chức năng triển khai thực hiện có hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở thông qua việc chỉ đạo, hướng dẫn rà soát, kiện toàn tổ chức các Tổ hòa giải ở cơ sở. Trong 6 tháng đầu năm, các Tổ hòa giải đã tiếp nhận 381 vụ việc, trong đó tiến hành hòa giải thành 240 vụ việc; hòa giải không thành và đã chuyển các ngành chức năng giải quyết 100 vụ việc; còn 41 vụ việc đang tiến hành hòa giải. Qua hoạt động hòa giải ở cơ sở, đã giải quyết nhanh chóng, kịp thời các tranh chấp, mâu thuẫn trong đời sống của nhân dân ở “khu dân cư”, góp phần giữ vững tình làng nghĩa xóm, tránh được phát sinh các điểm nóng về khiếu kiện, tranh chấp kéo dài, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội địa bàn dân cư.

Giám sát và phản biện xã hội
Trên cơ sở Chương trình giám sát phản biện xã hội năm 2024 Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh đã tổ chức giám sát được 02 đợt. Đối với cấp huyện, cấp xã: Ban Thường trực UBMTTQVN các cấp chủ trì, phối hợp  với các ngành chức năng tổ chức giám sát được 228 đợt. Bên cạnh đó  MTTQVN các cấp giám sát thông qua hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng ở cơ sở; việc trả lời giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tritrong cuộc TXCT với đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; việc thực hiện vai trò, nhiệm vụ của Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh theo quy định.  Được MTTQVN các cấp quan tâm thực hiện hiệu quả, nhất là phản biện xã hội đối với các Chương trình, Đề án, dự án của cấp ủy Đảng; Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng cấp, kết quả: Mặt trận các cấp đã tổ chức phản biện xã hội được 198 cuộc với 198 dự thảo văn bản. Qua hoạt động phản biện xã hội, giúp cho các chủ trương, chính sách pháp luật khi được ban hành và triển khai thực hiện đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ, khả thi, hiệu quả, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, tăng cường đồng thuận trong xã hội.Việc thực hiện dân chủ ở cơ sở được thực hiện tích cực, chủ động, có hiệu quả MTTQVN các cấp trong tỉnh đang phối hợp tuyên truyền, phổ biến Luật Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn và các văn bản có liên quan đến với toàn thể cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân bằng nhiều hình thức, phong phú thiết thực, như: tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh ở xã và khu dân cư; in ấn cấp phát tài liệu tuyên truyền; tuyên truyền trong các buổi họp, sinh hoạt ở khu dân cư. Kết quả: đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến được 978 cuộc với gần 51.324 lượt người tham gia; cắt dán hàng ngàn băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền; tổ chức tuyên truyền, phổ biến trên hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở được hơn 5.579 giờ…; qua đó, giúp cho nhân dân nắm bắt kịp thời những thông tin liên quan, tham gia thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, vận động xây dựng nhà đại đoàn kết; đồng thời, giám sát việc thực hiện dân chủ của chính quyền cơ sở.
 
Hoạt động góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền
 Việc triển khai thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị; Quyết định 845-QĐ/TU ngày 13/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Đề án “Phát huy vai trò của MTTQVN, các đoàn thể Chính trị - Xã hội trong tham gia góp ý xây dựng đảng, chính quyền” và thực hiện Quyết định 780-QĐ/TU ngày 13/9/2017 “Quy định người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp đối thoại với nhân dân” được MTTQVN các cấp quan tâm phối hợp thực hiện hiệu quả. Các cấp đã tham gia góp ý xây dựng  đối với 325 văn bản dự thảo của cấp ủy Chính quyền liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; quản lý, điều hành của chính quyền. Phối hợp với Liên đoàn Lao động tổ chức, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị đối thoại của Bí thư Tỉnh ủy với 250 đại biểu là cán bộ, đoàn viên công đoàn và công nhân lao động năm 2024; Qua đó, kịp thời nắm bắt, tiếp nhận giải quyết nhanh chóng, hiệu quả các ý kiến, kiến nghị, bức xúc, vướng mắc và những vấn đề Nhân dân quan tâm; góp phần xây dựng củng cố hệ thống chính trị vững mạnh; ngăn chặn, phát hiện, xử lý cán bộ, đảng viên suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; củng cố niềm tin của Nhân dân.  

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND tỉnh triển khai hướng dẫn cho các huyện, thị xã, thành phố và cơ sở tổ chức thực hiện việc tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp trước và sau các kỳ họp, đảm bảo hiệu quả và theo đúng quy định. Sau các đợt tiếp xúc cử tri, Ban Thường trực UBMTTQVN các cấp đều tổ chức rà soát, phân loại, tổng hợp chuyển đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết, trả lời và thông tin đến cử tri theo quy định; đồng thời, tổ chức theo dõi, giám sát việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri theo đúng quy định.

Công tác tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và công tác tiếp công dân và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo thực hiện có hiệu quả
UBMTTQVN các cấp trong tỉnh Phối hợp thực hiện tốt trách nhiệm tổ chức trong việc tham gia thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng gắn với thực hiện nhiệm vụ công tác Mặt trận về tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; triển khai các văn bản về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tham gia tiếp nhận, kiến nghị tham nhũng, tiêu cực; giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Hoạt động tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo tại cơ quan UBMTTQVN tỉnh được quan tâm thực hiện thường xuyên thông qua bố trí ban hành lịch lãnh đạo và cán bộ tham gia tiếp công dân để tư vấn, hướng dẫn, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định. Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh đã tổ chức 20 buổi tiếp công dân theo lịch tiếp công dân, tiếp nhận 04 đơn khiếu nại, kiến nghị của Công dân; đã xử lý và hướng dẫn công dân khiếu nại đến cơ quan có thẩm quyền 02 đơn; 02 đơn còn lại mới nhận cuối tháng 5/2024 đang nghiên cứu xử lý theo quy định của pháp luật kịp thời phối hợp nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tình hình khiếu nại của nhân dân trên địa bàn, tham mưu cấp ủy, chính quyền tổ chức đối thoại với người khiếu nại, tố cáo kịp thời giải quyết những khiếu nại, tố cáo của Nhân dân ngay từ cơ sở, tránh hình thành “điểm nóng” phức tạp về khiếu nại, tố cáo ở các địa phương, cơ sở.

Nguồn tin: Khánh Liên - BDVTU

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập7
  • Hôm nay1,700
  • Tháng hiện tại40,251
  • Tổng lượt truy cập1,444,474
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây