CTY CPCS ĐỒNG PHÚ: Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

Thứ hai - 12/12/2022 16:48 287 0
Hiện nay, Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở cấp Công ty có 07 đồng chí được phân công nhiệm vụ theo chuyên môn, lĩnh vực công tác. Trong năm 2022, Ban Chỉ đạo đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động CB.CNLĐ thực hiện nghiêm quy chế dân chủ, qua đó nhận thức của người lao động ngày một nâng lên.
Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú đón nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ
Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú đón nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ
Ban Chỉ đạo đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội trong Công ty, các đơn vị trực thuộc luôn đẩy mạnh vai trò lãnh đạo, tăng cường trong việc tuyên truyền vận động CB.CNLĐ thực hiện quy chế dân chủ, tạo nên những thay đổi chuyển biến trong nhận thức và thực hiện quy chế dân chủ, đưa quy chế dân chủ đi sâu vào cuộc sống. Qua đó, kịp thời phát hiện những lệch lạc, vướng mắc trong việc thực hiện quy chế dân chủ để đề xuất biện pháp uốn nắn, chấn chỉnh. Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thường xuyên tham mưu cấp ủy phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước có quan đến quyền và lợi ích của CB.CNLĐ. Trong năm 2022, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở Công ty đã tiếp tục triển khai Kế hoạch số 43 - KH/ĐU ngày 01/04/2016 của Đảng ủy Công ty về thực hiện kết luận số 120 - KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Hướng dẫn số 30 - HD/BCĐ ngày 09/03/2018 về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở tại các đơn vị trực thuộc hàng năm.

Theo đó, căn cứ vào điều kiện thực tế và hoạt động tại đơn vị, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ Công ty đã cụ thể hóa các chỉ tiêu thi đua của tỉnh phù hợp với mô hình của đơn vị đã triển khai, hướng dẫn thực hiện đến 13/13 đơn vị trực thuộc. Định kỳ tiến hành sơ kết hoạt động 6 tháng, năm của Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ của Công ty.

Ngoài ra, việc tổ chức đối thoại với người lao động được Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ rất quan tâm, thông qua Ban đối thoại, Công đoàn lãnh đạo chính quyền, việc đối thoại với người lao động được tổ chức theo đúng quy định 03 tháng 1 lần. Các đơn vị trực thuộc đã triển khai sâu rộng cho mọi đối tượng trong  CB.CNLĐ. Đặc biệt vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện Quy chế dân chủ tại đơn vị, theo đó hàng năm Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở luôn củng cố và được kiện toàn, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu về chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của Công ty.

Kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022
Về thực hiện Nghị định 145/2020/NĐ - CP, Đảng ủy Công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc tất cả các nội dung người sử dụng lao động phải công khai theo quy định, đạt 100%: tình hình thực hiện sản xuất - kinh doanh, thỏa ước lao động tập thể, các văn bản liên quan đến nghĩa vụ, quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, việc trích lập, sử dụng kinh phí khen thưởng, phúc lợi, việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo. Tất cả các nội dung được công khai trong Hội nghị người lao động 4 cấp được tổ chức định kỳ hàng năm, các hội nghị giao ban sản xuất hàng quý, các hội nghị sơ, tổng kết. Hội nghị Người lao động cấp Công ty được tổ chức 01 năm 01 lần. Tại Hội nghị, các đại biểu đại diện cho người lao động được nghe công khai về tình hình, kết quả sản xuất kinh doanh trong năm, các chế độ đãi ngộ, thu nhập bình quân của CB.CNLĐ nghe trình bày về phương hướng, nhiệm vụ năm tiếp theo về năng suất, sản lượng, chất lượng sản phẩm, việc chăm sóc bảo vệ vườn cây, tài sản, tiền lương, các chính sách, chế độ đối với người lao động và các hoạt động phong trào, xã hội. Thông qua Hội nghị, đại diện người lao động được tham gia ý kiến, sửa đổi, hoàn thiện Thỏa ước lao động tập thể, với những điều khoản có lợi cho người lao động được giám sát thường xuyên bởi các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, thực hiện từ cấp cơ sở đến cấp Công ty. Trong Hội nghị, các ý kiến sẽ được Tổng Giám đốc trả lời, giải đáp; sau đó, được biểu quyết vào chương trình hoạt động tiếp theo. Hội nghị Người lao động cấp Công ty năm 2022 đã nhận được các ý kiến của tập thể, cá nhân người lao động về: chế độ chính sách, chăm lo đời sống; về lĩnh vực sản xuất kinh doanh; về môi trường. Các ý kiến trên đã được Tổng Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn Công ty trả lời thỏa đáng ngay tại Hội nghị. Bên cạnh đó, các nội dung người lao động được tham gia ý kiến, quyết định, kiểm tra, giám sát cũng được Đảng ủy Công ty tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh, đạt 100%: tiếp nhận những đề xuất của CB.CNLĐ về việc sửa đổi, bổ sung các văn bản quy định của Công ty liên quan đến nghĩa vụ, quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; tiếp thu ý kiến về sửa đổi, bổ sung các chế độ chính sách, các giải pháp tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất lao động,... Thu nhập bình quân của người lao động trong năm 2022 đạt 6,3 triệu đồng/người/tháng. Các chế độ, chính sách, tiền lương, tiền thưởng được cấp phát đầy đủ, kịp thời.

Hội nghị Người lao động cấp cơ sở được tổ chức định kỳ hằng năm từ cấp tổ với sự tham gia của 100% CB.CNLĐ cấp nông trường, nhà máy, xí nghiệp. Qua hội nghị đã nhận được hằng trăm các ý kiến đóng góp của người lao động đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, quá trình điều hành của Ban lãnh đạo các cấp các chế độ chính sách đối với người lao động, các ý kiến đều được lãnh đạo đơn vị lãnh đạo Công ty trả lời trực tiếp tại Hội nghị và nhận được sự ủng hộ của người lao động. Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở là việc làm thiết thực đối với người lao động, giúp người lao động hiểu được nhiệm vụ, quyền lợi của mình một cách đầy đủ, đáp ứng được nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của người lao động, hạn chế được những tiêu cực: như thiếu dân chủ, không được bàn bạc và thiếu minh bạch.

Tại hội nghị cấp cơ sở, Đảng ủy Công ty chỉ đạo các cấp lãnh đạo thường xuyên tiếp xúc và triển khai trực tiếp đến CB.CNLĐ về chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến người lao động, sắp xếp lao động và bố trí công việc, chia phần cây khai thác, chăm sóc, định mức sản lượng, biên chế, công khai, thông báo hợp đồng lao động, các quy định về thủ tục tuyển dụng, cho thôi việc, thi đua khen thưởng và kỷ luật lao động, luyện tay nghề thi thợ giỏi, nâng ngạch lương, đơn giá tiền lương cho một đơn vị sản phẩm, định mức giao khoán, lương phụ trội, lương làm thêm giờ, các quy định về trích nộp và hưởng chế độ trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chủ trương về công tác an ninh, quốc phòng, bảo vệ sản phẩm và tài sản của doanh nghiệp, chủ trương về vận động làm công tác nhân đạo xã hội, phòng chống thiên tai và tình hình thu - chi quỹ phúc lợi, các khoản huy động, đóng góp cho phép của tổ, đội, bộ phận. Ngoài ra, Ban lãnh đạo các cấp còn thường xuyên công khai đến cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản các cấp các cán bộ chủ chốt cấp tổ, đội, phòng ban của đơn vị. Nội dung công khai gồm: Kế hoạch, quy mô, định mức, quy trình sản xuất, công nghệ chế biến hàng năm, tình hình kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất năm trước, việc chăm lo đời sống cho người lao động, phương hướng nhiệm vụ sắp tới và những chế độ chính sách của Nhà Nước có liên quan trực tiếp đến người lao động được Công ty vận dụng, quy định của Công ty về hoạt động để bảo vệ sản xuất, sản phẩm, vườn cây, con người, môi trường và tài sản, kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Phổ biến trong các cuộc họp giao ban sản xuất, tập huấn, Hội nghị của tổ chức công đoàn và các tổ chức chính trị, xã hội khác trong Công ty. Những nội dung công khai được người lao động tham gia ý kiến trước khi Giám đốc ra quyết định người lao động có quyền giám sát, kiểm tra tất cả các nội dung đã được công khai trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Mặt khác, Người lao động có quyền tham gia quyết định việc sử dụng các loại quỹ như: Quỹ Phúc lợi khen thưởng của Công ty, kết quả việc giải quyết tố cáo, khiếu nại của công nhân khi gửi đến cấp thẩm quyền giải quyết.

Đảng ủy Công ty chỉ đạo, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn cho công nhân viên lao động trong đơn vị hiểumục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng trong  việc thực hiện quy chế dân chủ: Phát huy dân chủ gắn với sự phát triển có hiệu quả và bền vững của cơ quan, đơn vị, giúp mọi người nâng cao ý thức tự kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, từ đó biện pháp phát huy mặt mạnh, khắc phục tồn tại những thiếu sót; đẩy mạnh và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, ngăn chặn các biểu hiện vi phạm pháp luật, vi phạm quyền dân chủ của CB.CNLĐ. Qua kiểm tra, các đơn vị đã triển khai, thực hiện ngày càng dân chủ hơn. Mọi thắc mắc khiếu nại đều được giải quyết kịp thời, thoả đáng. Trong năm 2022, Công ty không có đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến người lao động. Thông qua đối thoại, Công ty đã giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng, những vướng mắc của người lao động; quan tâm thực hiện đầy đủ các chế độ như: Chế độ tiền lương, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, chế độ nghỉ ốm đau, thai sản, mất việc, xây dựng mối quan hệ lao động đồng thuận, hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Nhìn chung, hoạt động của Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở đã triển khai có chiều sâu đến các đơn vị trực thuộc, thiết thực gắn với từng CB.CNLĐ, giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng, những vướng mắc của người lao động; quan tâm thực hiện đầy đủ các chế độ như: Chế độ tiền lương, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, chế độ nghỉ ốm đau, thai sản, mất việc. Từ đó, tạo sự tin tưởng tuyệt đối của người lao động về chính sách, pháp luật Nhà nước và sự lãnh đạo của Đảng trong công tác điều hành của đơn vị, giúp CB.CNLĐ có ý thức, nâng cao thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, yên tâm chăm lo phát triển sản xuất, kinh doanh. Qua đó, xây dựng mối quan hệ lao động đồng thuận, hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Nhận thức của CB.CNLĐ trong Công ty tiếp tục có chuyển biến tích cực, thể ý thức dân chủ, hiểu biết pháp luật của người lao động, nâng cao trách nhiệm trong việc thực hiện nội quy, quy chế của đơn vị. Nội bộ trong toàn Công ty đoàn kết, thống nhất, góp phần xây dựng nội bộ ổn định và phát triển, không phát hiện trường hợp tiêu cực, tham nhũng. Qua thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tình hình sản xuất - kinh doanh của các đơn vị chuyển biến tích cực, cải thiện đời sống của người lao động, mối quan hệ giữa Ban lãnh đạo và CB.CNLĐ tốt hơn, công tác cải cách, bổ sung các chế độ liên quan đến Thỏa ước lao động tập thể tạo điều kiện ngày càng thuận lợi hơn cho CB.CNLĐ.

Nguồn tin: Phan Thị Thảo – Ban DVTU

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập15
  • Hôm nay5,917
  • Tháng hiện tại94,114
  • Tổng lượt truy cập1,272,103
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây